Březen 2008

Milí přátelé! Dnes Vás chceme seznámit se svátkem, který ustanovil Jan Pavel II. na první neděli po Velikonocích. Jeho podnětem bylo poselství polské řádové sestry Marie Faustyny Kowalské, které si zapisovala do svého „Deníčku“. Výroků je veliké množství, vysvětlují jaký Bůh je. Nedůvěra pochází z neznalosti.

„Lidstvo nenalezne pokoj,“ připomíná Pán Ježíš, „dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. Ach, jak mě zraňuje nedůvěra duše. Taková duše vyznává, že jsem svatý a spravedlivý, ale nevěří, že jsem Milosrdenstvím, nedůvěřuje v mou dobrotu. Řekni, že milosrdenství je největší Boží vlastností. Všechna díla mých rukou jsou korunována milosrdenstvím.

Mé Srdce je přeplněno velikým milosrdenstvím k duším a zvláště k ubohým hříšníkům. Kéž by pochopily, že já jsem jejich nejlepší Otec, že pro ně z mého Srdce vytryskla krev a voda, jako ze zřídla přeplněného milosrdenstvím, pro ně přebývám ve svatostánku. Jako Král milosrdenství toužím obdarovávat duše milostmi, ale nechtějí je přijmout…“

Ježíš za svého života zde na zemi si nejvíce všímal hříšníků, těch, kterými jiní pohrdali. V deníčku se píše: „Řekni duším, kde že mají hledat útěchu, totiž v tribunále Božího milosrdenství; tam jsou největší zázraky, které se neustále opakují. Zpověď je soud, při kterém je viník vždy osvobozen! K získání tohoto zázraku není třeba podniknout dalekou pouť ani konat nějaké vnější obřady, nýbrž stačí s vírou přistoupit k nohám mého zástupce a vypovědět mu svou bídu, a zázrak Božího milosrdenství se plně projeví. I kdyby duše byla jako mrtvola v rozkladu a lidsky vzato by vzkříšení nebylo možné a všechno by bylo ztracené, u Boha tomu tak není, zázrak Božího milosrdenství křísí tuto duši zcela úplně. Nebozí však, kdo z tohoto zázraku Božího milosrdenství nečerpají...

„Když se přicházíš vyzpovídat, buď si vědoma, že já sám na tebe čekám ve zpovědnici. Zahaluji svou přítomnost osobou kněze, ale sám působím v duši.

Navždy si pamatuj, že pouze těžký hřích mě vyhání z duše, nic jiného. Svaté přijímání nevynechávej. Jen tehdy, když dobře víš, žes těžce pochybila, kromě toho ať ti žádné pochybnosti nezabraňují, aby ses se mnou spojovala v mém tajemství lásky.“

„Mé Srdce nejvíce bolí to, že ani mí nejbližší nechápou, jak je mé milosrdenství veliké; jejich setkávání se mnou je nedůvěřivé. Jak velice mě to zraňuje! Vzpomeňte na mé utrpení, nevěříte-li mým slovům, věřte alespoň mým ranám!“

„Věz, že je to má veliká milost, když dávám duši vůdce v duchovních věcech. Mnoho lidí mě o to prosí, ale ne všem tu milost dávám.“

„Napiš toto: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. Dříve než nadejde den spravedlnosti, bude lidem dáno takovéto znamení: Zhasnou všechna světla na nebi a po celé zemi bude hluboká tma. Tehdy se ukáže na nebi znamení kříže a z otvorů, kde byly probodeny Spasitelovy ruce a nohy, budou vycházet silná světla, která budou po nějakou dobu osvěcovat zemi. Bude to krátce před posledním dnem.“

„Dcero, když jsem stál před Herodem, vyprošoval jsem ti milost, aby ses dokázala přenést přes lidské pohrdání a věrně kráčela v mých stopách. Mlč, když tvou pravdu nechtějí uznat, neboť tím hovoříš výmluvněji. Věz, že když usiluješ o dokonalost, mnoho duší posvětíš, ale kdybys o svatost neusilovala, už tím by mnoho duší zůstalo nedokonalých. Věz, že jejich dokonalost bude záležet na tvé dokonalosti a větší díl jejich odpovědnosti připadne na tebe.“

Svátek Božího milosrdenství

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se má slavit o první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Liturgie tohoto dne nejplněji oslavuje Boha v tajemství jeho milosrdenství. Evangelium hovoří o Apoštolu Tomáši, který nechtěl ostatním uvěřit, že viděli vzkříšeného Pána. Ježíš znovu přišel a ukázal Tomášovi své probodené ruce a nohy. Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“

Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštní úcty Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým v tento den: je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů”, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteří se obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti shodné s Boží vůlí.

Chci, řekl Pán Ježíš sestře Faustyně, aby ten obraz (...) byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství. (Deníček 49) Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. (Deníček 699) Tento svátek vytryskl z nitra (mého milosrdenství), aby utěšil celý svět… (Deníček 1517) a je stvrzen v hlubinách mého slitování. (Deníček 420)

Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství (začíná na Velký pátek a trvá devět dní).

Oslava svátku Milosrdenství

Pán Ježíš si přeje, aby v tento den byl slavnostně posvěcen obraz Milosrdenství a také veřejně, to znamená liturgicky, uctěn; aby kněží mluvili k lidem o tomto velikém a bezedném milosrdenství. (Deníček 570)

Mají-li mít věřící užitek z oněch velkých darů, které chce Pán Ježíš dát celému lidstvu, je třeba, aby byli v milosti posvěcující (po dobře vykonané svátosti smíření), aby splnili podmínky úcty k Božímu Milosrdenství (důvěra v Pána a činná láska k bližním) a aby v tento den přistoupili ke „Zdroji Života“ – ke svatému přijímání.

 

„...světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší... Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající srdce bylo na kříži otevřeno kopím.“

 

Bohoslužby o Velikonocích

 – v kostele Sv Petra a Pavla

Květná neděle ............. 10:30 hod.

Pondělí až středa ........... 18:00 hod.

Zelený čtvrtek ............... 18:00 hod.

Velký pátek ................... 18:00 hod.

       - Křížová cesta ..... 18:30 hod.

Bílá sobota .................... 19:00 hod.

Velikonoční neděle ...... 10:30 hod.

       - koncert ............. 17:00 hod.

Velikonoční pondělí ......... 10:30 hod.

       - Horšov .............. 15:00 hod.

Neděle Božího milosrdenství 10:30 hod.