Důkazy Boží existence jsou dodnes živým tématem, i když je naopak jiní pokládají za nesmyslné. Poskytují totiž odpovědi na otázky, které by jinak zůstali otevřené. Na začátku se omlouvám, že tento článek, přes velkou snahu o jednoduchost, obsahuje mnoho odborných výrazů.

 Postupný pokrok, kterým si člověk může "všechno vyrobit", vyústil k náboženskému odpadu dnešních dob. Ale ještě více, než pokrok je to pohodlí, které nám pokrok poskytuje. Někteří lidé se ptají: "Kde je odpověď na naše hledání Boha, proč nám neodpoví?" Ale jiní zase svědčí, že jim Bůh odpověděl tak rychle, že se nestačili divit.

 Ještě před časem se filosofie výslovně dovolávala vědy ve prospěch ateismu. A dnes? Zajímá nás věda jen pragmaticky, pokud nám může být užitečná?

 Ale věda je zde i proto, aby se člověk zabýval otázkou "odkud jsem a kam jdu" - jaký je smysl všeho dění.

 Před 30 lety byl objeven nový model pro předpovídání počasí. Do té doby vědecké metody předpovídání poskytovaly bezcenné výsledky, protože než se počasí vypočetlo nejrychlejšími počítači, mezitím už proběhlo. Nastala éra "spolehlivých předpovědí". Ale meteorologové dnes přiznávají, že to, co se s počasím děje, nejsme schopni postihnout.

 Jedním z moderních důkazů Boží inteligence, s výsledky, které si sotva uvědomujeme, je tzv. DŮKAZ Z TEORIE INFORMACÍ. V době, kdy vznikl se na informace pohlíželo, jako na něco velmi důležitého. Tehdy nebyla poptávka tak zdevastovaná multimediální nabídkou, každé slovo mělo význam. To, co se k nám dnes dostává, bývá s velkým posunem. Dnes je v oblibě tzv. virtuální "realita". Člověk si vymýšlí svůj svět, v němž by "žil", chce být mimo skutečnost, mimo odpovědnost, proto alkohol, drogy, gemblerství... Jde to tak daleko, že to, co si vymyslel, prosazuje jako pravdivé. S dávkou šikovnosti se mu podaří i přesvědčit. Někdy, aby dosáhl větší vážnosti, tvrdí se, že pravdu nelze poznat, že je nepoznatelná a že v podstatě neexistuje. Těmto lidem asi nebudou jasné tyto řádky. Popirači pravdy totiž narušují základy a podstatu dorozumění!

 Slovo informace pochází z latiny - vyraz "formovat" znamená utvářet. Informace totiž, které se k nám dostávají, na nás působí, dávají nám tvář. A nebo naopak, špatné informace nás znetvořují. Nutno připomenout odpovědnost těch, kteří vládnou skrze informační technologie. Měli by předávat pravdu, krásu a dobro! Je přece zřejmé, jak působí pěkná píseň, ale jakou spoušť vyvolává brutální "hudba" nebo neslušná zábava. Vysvětluje se to tak, že někomu se líbí to, co se druhému nelíbí - špatně mu to zní atd. Ale už staré přísloví říká: "Řekni mi, co čteš a já ti povím, jaký jsi." Naše zalíbení v něčem o nás vypovídá úplně vše. A falešné informace jsou sváděním na špatnou cestu. Přitom vůbec neškodí pravda! I když je někdy trpká, ještě nikoho neoklamala. Daleko hrůznější je lež. I kdyby se tvářila poutavě, je skutečným nebezpečím, protože podvede člověka tam, kde by to nejméně čekal!

 Teorie informací vysvětluje, jak se předávají myšlenky. Myšlenka, protože je nehmotná - a tím se podobá Boží existenci (zdůrazňuji, že se pouze podobá) - ke svému přenesení k někomu jinému potřebuje v hmotném světě nějakého zprostředkovatele, nositele (říká se tomu médium). Na tomto nositeli se musí vytvořit určitý obraz, který bude dále čítelný, technicky se to dělá za pomoci kódování. Kód je současně klíčem k následnému přečtení a k rozluštění informace. Druhý subjekt může informaci porozumět, jedině když zná klíč k přečtení. Bez tohoto klíče je pro něho informace naprosto bezcenná - není to pro něho informace, ale jeví se jako šum, ve kterém žádnou myšlenku nepoznává. Šum obecně se vytváří náhodným signálem. Náhoda je tedy malér a na informace působí destruktivně. Na gramofonové desce a na CD je to praskání, na TV obrazovce je to zrnění atd. Někdy se pro částečnou rekonstrukci informace používají tzv. samoopravné kódy, to už by však přesáhlo zdejší rámec.

 Co je však nejdůležitější: Informační klíč představuje nehmotné pojítko, "návod jak přečíst, aby se porozumělo", je to rovněž informace - která spojuje původce informace s příjemcem. Bez této jednoty kódováni a dekódování by k porozumění informace nikdy nedošlo, i kdyby cesta přenosu byla naprosto dokonalá a bez nejmenší chybičky. Tento klíč je nadřazen kódování a přitom není zapsán nikde v přenosové cestě, protože by potřeboval další klíč, aby se dal přečíst.

 Šifra kódování je myšlenkou, která zajistí, že příjemce obdrží zprávu, kterou původce zaslal. Je to jednotící princip mezi původce a adresátem. Někdo tuto jednotu při každém přenášení informace musí vymyslet a vytvořit, aby došlo k dorozumění. Pokud nemáte naladěnou správnou frekvenci, neposlechnete si Frekvenci 1, ale uslyšíte jenom šum a v digitálním aparátu ani šum v nejlepším případě stanici jinou, pokud má stejnou modulaci. Bez této jednoty by nedošlo ke kontaktu, i kdyby do sebe původce a příjemce naráželi a nejprudším způsobem se střetávali ... Bylo by to obtěžování, podobně jako šum nebo destruktivní hluk špatného prostředí. Zatímco informace nám přinášejí něco nového a dávají nám cítit sounáležitost s druhými, jsou předmětem komunikace a obohacují nás, dezinformace ochuzují.

 Každé přenášení informací se děje podle klíče a komunikační klíč (množství klíčů), je něco podstatného v dění ve světě. Musel je dát někdo, kdo je nade vším a který promlouvá i k nám. Je jen otázkou, jestli mu rozumíme. Ani z lidí se přece nikdo neučí takový jazyk, kterým by se nikde nedohovořil...

 Zdaleka se nejedná jen o naše čtení denního tisku! Přenos informací se děje i na velmi "nízkých úrovních", jako je např. přenos genetické informace. Při růstu organismů jde o "čtení" genetické informace a podle toto se růst utváří. I to, jakou máme barvu očí, barvu vlasů a mnoho dalšího, je dáno dopředu genetickou informací! Otevírá se tím zcela nový pohled na svět. Kolik práce to dalo vědcům (biologům, počítačovým technikům a mnoha lidem z dalších oborů), než se jim podařilo rozluštit genetický kód! Mnoho studia, srovnatelného např. s rozluštěním klínového písma.

 Vůbec jsme se tu nezmínili o dalších záležitostech, jako je nauka o přizpůsobení, o regulaci, automatizaci (snad pro užší okruh zájemců)... Např. v lidském těle jsou tak složité regulační pochody, že jakýkoliv nepřiměřený zásah vyvolává problémy v širokém spektru, zasahující do psychiky. I v technických oborech se regulace velmi obtížně řeší za pomocí diferenciálních rovnic vyšších řádů, což je bez použití počítačů neúnosné. Některé okolností nejsme schopni ani logicky popsat a řeší se simulací na podobných jevech a když nevíme, co se děje, zajímají nás alespoň výsledky.

 Jak to krásně někdo napsal: "Všechno na světě je jako velká kniha ve které se učíme číst. Bylo by divné, kdybychom se neptali, kdo tu knihu napsal. Každy ať se to učí a neodkládá ji jako starožitnost do antiquariátu. Nejlepším je vysvětlující slovo samotného Boha, v Písmu svatém."

_____________________________________________________________________

Žalm na prázdniny (z 13utBR)

Tobě chvalozpěv patří, Pane, tam na Siónu, *

† tobě plnění slibů. –

Neboť ty vyslýcháš prosby, kdekdo se utíká k tobě, *
břímě svých hříchů ti nese.
Viny, které nás tíží, jsou totiž nad naše síly, *
ty však je zahladit umíš. –

Blažen, koho si zvolíš, aby se přiblížil k tobě, *
kdo v tvých nádvořích bydlí!
Kéž se můžeme sytit dobrem tvého domu, *
neboť tvůj chrám je svatý.
Podivuhodnými skutky věrně nám splňuješ prosby, †
Bože, záchrano naše, *
naděje všech končin světa i všech ostrovů v dálce. -

Ty držíš hory svou silou, ty jsi opásán mocí, †
ty tišíš hučení moří, hučení příbojů jeho *
i všech národů vřavu.
Před tvými divy se třesou národy v nejzazších dálkách, *
nad tvým znamením jásá východ jitra i noci. –

Laskavě pečuješ o zemi, hojnou vláhou ji daříš, *
její bohatství množíš.
Plny jsou náhony Boží, lidem jsi nachystal zrní, *
takto pečuješ o ni.
Její brázdy jsi zvlažil, rozmělnil její hroudy, *
zkypřils ji hojnými dešti, požehnals, co na ní vzrostlo. –

Ověnčils koloběh roku korunou dobrotivosti, *
všudy jde za tebou hojnost.
Mokvají pastviny stepní, pahorky jásotem hýří, †
louky jsou oděny stády, doliny pokryty klasy.*
Všechno to jásá a zpívá.