Květen 2013

V loňském roce zaznamenala Noc kostelů i v naší farnosti velký ohlas. Letos se kostely otevřou v mnoha místech naší země i v zahraničí 24. května 2013. Jednotlivé farnosti, sbory či řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem.
Připraveny budou komentované prohlídky, koncerty či divadelní představení, jako v minulých letech. Zpřístupněny budou některé veřejnosti běžněnepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky se připravuje průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály. Od loňského roku je pro uživatele iPhonů a iPadů k dispozici zdarma dostupná aplikace iKostel, díky níž budou moci v pátek 24. června poznávat krásy a bohatství kostelů, modliteben a sborů bez tištěné brožury, s přímou navigací k nejbližšímu otevřenému kostelu.

Noc kostelů

„Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)

Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci. Volání proroka Zachariáše může být vyjádřením každého člověka, který očekává záchranu. Nejen ochranu před zlem, ale trvalou záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu k očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali, mnohokrát jsme byli opět ponořeni do situací, které se staví proti nám. Nadějí nám je pouze to, že po noci přichází svítání, po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro co žít.

V této chvíli chápeme touhu člověka po absolutním dobru, po opravdové lásce nedotčené sobectvím. Touhu, aby náš křehký život měl cíl.

Otevřené kostely se v milostiplné noci mohou stát majákem naděje pro každého člověka, který hledá jako Zachariáš trvalou oporu, záchranu, spásu. Nejde o zářící, mnohdy barevná okna, která v noci tohoto světa budou svítit dlouho do noci. Nejde především o program, který se nabízí.

Kéž lidé, kteří chrámy navštíví, najdou v nich ty, kteří pro ně budou živým svědectvím naděje v Ježíši Kristu. Jsme přece lidé, kteří již žijí v Duchu a v Pravdě, kteří mají živý vztah k Bohu nejen v kostele. Celý náš život, vše co říkáme, co děláme, jak se chováme, ať je projevem důvěry pramenící z poznání, že v Ježíši je záchrana. Pak se lidé setkají s Živým na věky. Neboť lidé skutečně živí, jsou slávou Boží (sv. Irenej z Lyonu) a ta září nad každým místem, kde naším nehasnoucím světlem je Beránek (srv. Zj 21,23). Pokoj vám!
P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupký vikář pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze: Komentář k Noci kostelů 2013

Pozvánka na letošní Noc kostelů v Horšovském Týně 24. 5. 2013 od 19 do 22 hodin

Boží tělo
Letošní Slavnost Božího Těla v Horšovském Týně bude v pátek 31. 5. 2013 v 15:00 - týden po Noci kostelů