Listopad 2013

„Von bude farářem!“ Tak reagovali v roce 1993 spolužáci Martina Kubici ze staňkovské základní školy, když se dozvěděli, že byl přijat na Církevní gymnázium v Plzni. Ten k této dávné vzpomínce dodává: „Jsem rád, že je dnes pohled na církevní školství jiný. Církevní školy se staly přirozenou a obohacující ingrediencí moderního školského systému v České republice. Může za to nejen změna společnosti, ale také dobrá práce kantorů církevních škol. Dnes je nor-mální jít učit na církevní školu. Tehdy to potřebovalo osobní i ekonomickou odvahu."
Martin Kubica, který dnes zastává vysoký post na Státním fondu životního prostředí, zažil ještě dobu, kdy budova gymnázia připomínala spíše staveniště, a je jedním z mnoha absolventů, kteří na léta zde strávená vzpomínají s láskou. Stejně jako např. Marek Ženíšek, současný lídr TOP 09 a donedávna l. náměstek ministra zdravotnictví, který říká: „Jsem přesvědčen, že pro svoji otevřenost a individuální přístup ke studentům, patří k těm nejlepším školám v regionu. Vážím si vysokého morálního kreditu vyučujících a hodnot, které výchovou předávají studentům."
Mezi absolventy plzeňského Církevního gymnázia najdeme množství takových, kteří se vypracovali do významných vědeckých či společenských pozic. Jak se dočteme na webových stránkách školy www.cg-plzen.cz, úspěšnost v přijímacích řízeních na vysoké školy je zde až pětadevadesátiprocentní.

Gymnázium starší než biskupství.

Je zajímavé je, že Církevní gymnázium, jehož zřizovatelem je Biskupství plzeňské, je starší než plzeňská diecéze, tedy i samotné biskupství. První žáci zde totiž usedli do lavic l.9.1992 ještě pod správou Arcidiecéze pražské, kdežto Diecéze plzeňská byla založena až k 31.5.1993.
Zakládající ředitelka Jana Hrbotická má dobu, kdy se gymnázium teprve rodilo, v živé paměti: „Oslovil mne František Lobkowicz, tehdejší vikář pro západní část Arcidiecéze pražské, zda bych nebyla ochotná pomoci se zřízením školy, že budova je k mání. Po Vánocích jsem začala chodit po úřadech a vyjednávat. Po nocích jsem si doma hrála s učebními plány a během dne hledala ochotné lidi a občas chodila do rozhlasu na náměstí Míru vyprávět o tom, co se chystá. Bylo třeba psát i do novin. Zpráva o zřizování nové a k tomu církevní školy se po Plzni a okolí rychle roznesla. Věděla jsem, že teď už to nemohu utáhnout sama a že je třeba najít spolupracovníky." Gymnázium získalo starobylou budovu na Mikulášském náměstí, která ovšem byla v bídném stavu. Opravovalo se „za pochodu“, bylo otevřeno šest tříd, v nichž se sešlo 210 studentů. První křesťansky zaměřená škola v západních Čechách otevřela náruč prvním svěřencům.

Dílna lidskosti.

„Naše škola je prostředím, kde se nebojíme žákyně a žáky vychovávat, předávat jim hodnoty a rozvíjet u nich pozitivní vztah k duchovním kořenům evropské civilizace - ke křesťanství", říká Daniel Petříček, současný ředitel plzeňského Církevního gymnázia. „Usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti žáka. Všeobecně vzdělávací předměty proto doplňuje i religionistika - předmět, který zprostředkovává studentům informace o křesťanství a jiných náboženstvích, vede k pochopení kořenů naší civilizace, seznamuje s morálními principy a usnadňuje orientaci v dnešním světě. Gymnázium je otevřeno všem, bez ohledu na víru. Věřícím dětem nabízíme navíc další duchovní rozvoj, mohou navštěvovat školní kapli sv. Ducha, kde se pravidelně slouží mše. Všem studentům je k dispozici spirituál školy P. Mgr. Robert Bergman."
Církevní gymnázium v Plzňi je osmileté gymnázium, které poskytuje kvalitní všestranné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost studenta, nabízí otevřenou a přátelskou atmosféru. Klademe důraz na výuku cizích jazyků, už od prvního ročníku se studenti učí dva cizí jazyky. Ve vyšších ročnících se přidává latina a volitelně další cizí jazyk. Ve škole působí rodilí mluvčí. Ve spolupráci s Francouzskou Aliancí v Plzni umožňuje gymnázium svým studentům skládat mezinárodní zkoušky Delf scolaire, pořádá pro ně exkurze a výměnné pobyty v SRN, Francii, Švýcarsku či Velké Británii a Itálii. Řada studentů odjíždí na stáže do partnerských škol v SRN, Francii a Velké Británii.

Otevřenost především.

Podle svých zájmů si studenti volí na konci šestého ročníku přírodovědnou nebo společenskovědní třídu, aby tak měli možnost intenzivněji se věnovat předmětům, které považují za rozhodující pro přípravu na své další studium.
„Díky tomu, že na škole neexistuje systém klasických kabinetů a učitelé sdílejí otevřený pracovní prostor ve třech propojených sborovnách, je v pedagogickém sboru zajištěna velmi dobrá komunikace. Toto specifické uspořádání vytváří velmi pozitivní a otevřenou atmosféru mezi učiteli, která se promítá i do jejich vztahu ke studentům a do vztahů mezi studenty navzájem. I při relativně vysokém počtu studentů je tak vytvořen prostor pro individuální přístup a je zamezeno anonymitě", zdůrazňuje Daniel Petříček a dodává, že cesty k sobě i k ostatním hledají studenti také během takzvaných meditačních dnů, kdy mohou v neformálním prostředí diskutovat a uvažovat o podnětech ze své blízkosti i z okolního světa.
Škola svým studentům nabízí nejrůznější nadstandardní i netradiční aktivity. Osvědčila se např. spolupráce se Západočeskou univerzitou, kdy vybraní studenti gymnázia dostávají možnost osobně se podílet jako asistenti na projektech univerzity, ať už z přírodovědné či technické oblasti. Vysokoškolští odborníci zase přicházejí studentům gymnázia přednášet na různá témata z těchto oborů. Opomenout nelze ani úspěšný v zahraničí hostující pěvecký sbor, stejně jako množství divadelních představení nastudovaných žáky i profesory.

Nabízíme kompas do života.

Kromě denního studia nabízí Církevní gymnázium také dálkové studium určené pro dospělé, kteří si při zaměstnání chtějí doplnit středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, případně mladým lidem, kteří studium již dříve začali, ale z různých důvodů nedokončili.
Letošní už dvaadvacátý školní rok zde zahájilo na pět set studentů v osmiletém denním studiu a na šedesát účastníků čtyřletého dálkového studia – tedy téměř třikrát více studentů než na začátku. Daniel Petříček k tomu s oprávněnou hrdostí dodává: „Prvkem, který školu po celou dobu existence utváří, je kromě žáků především kvalitní pedagogický sbor i nepedagogičtí zaměstnanci. O stabilitě nejlépe vypovídá fakt, že téměř 25% pedagogů je na gymnáziu od zahájení výuky, tedy přes dvacet let."
Hezký je i pohled na samotnou historickou budovu, kterou jsme byli léta zvyklí vídat s omšelou a oprýskanou fasádou. Nyní září novotou a tvoří dominantu Mikulášského náměstí, jež dostalo novou parkovou úpravu. „Stálo to hodně úsilí, než se biskupovi Františku Radkovskému a vedení školy podařilo zajistit prostředky na opravu. V roce 2011 byly opraveny zhruba dvě třetiny fasády bočního traktu v Houskově ulici a o rok později byla opravena čelní fasáda na Mikulášském náměstí."
Na závěr ředitel Petříček dodává: „Nabízíme našim svěřencům kompas, který jim - budou-li se jím řídit - umožní svobodně se rozhodovat a dát svému životu pozitivní cíl, tvořivě jej naplnit a rozvíjet své lidství ve vztahu k ostatním. To je důležitý směr naší školy."

(Připravila Alena Ouředníková.)

V PÁTEK 1. 11. 2013 V 15:00 HODIN BUDE V KOSTELE SV. APOLINÁŘE MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ A PO NÍ POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ.