Leden 2014

Přejeme si „štastný nový rok, pevné zdraví a hodně Božího požehnání“!
A jsou věci a díla, na kterých je třeba s Bohem spolupracovat, neboť Bůh nechce dělat něco bez nás. – Jak by to vypadalo? Dělejte pro někoho něco, když se mu to nelíbí, když to nechce... můžete mu tisíckrát vysvětlovat, že je to dobré. Pokud to sám nepochopí, bude si myslet, že ho obtěžujete. Připomeňme si však heslo patrona Evropy, Sv. Benedikta: „Modli se a pracuj!“ Sv. Ignác to ještě vysvětluje: „Pracuj tak, jako když všechno záleží na tobě. A modli se tak, jako když všechno záleží na Bohu!“

Papež František
V listopadu 2013 proběhla ve Vatikánu prezentace přípravného dokumentu k nadcházející biskupské synodě, jejímž tématem bude:

Rodina a její těžkosti.

Přípravné dokumenty synody byly rozeslány biskupským konferencím po celém světě a v češtině je lze stáhnout z webu Národního centra pro rodinu (odkaz viz níže).

  1. mimořádné zasedání synody, se uskuteční v říjnu 2014 a klade si za cíl shromáždit informace a svědectví o současné situaci rodin ve světě, aby jim mohlo být věrohodně hlásáno evangelium.
  2. řádné zasedání, je pak naplánováno na rok 2015 a má stanovit pracovní směrnice pro pastoraci rodin.

Důvodem svolání je společenská a duchovní krize současného světa, která má vliv na rodinný život a vytváří naléhavou potřebu podniknout kroky ke zlepšení.
Přípravný dokument přibližuje rodinu jako Bohem chtěnou: „Rodina je skutečnost, jež pramení z Boží vůle a tvoří společenský základ. Není to tedy pouhý vynález lidské společnosti, a už vůbec ne nějaké lidské mocnosti. Jedná se o přirozenou skutečnost a manželství bylo povýšeno Kristem na svátost. Dokument, stejně jako církev, úzce spojuje problematiku rodiny s otázkou manželství.“
Rozklad rodiny vede k rozkladu společnosti. Papež Lev XIII už na konci 19.století v dokumentu o rodině varoval před schvalováním rozvodů, protože to povede ke společenskému chaosu (nešťastné děti odtržené od rodičů, problémy s výchovou, finanční nezajištěnost - z jednoho platu budou živit několik rodin ..). Byla to prorocká slova, po sto letech se to ukazuje, krize společnosti má kořeny v rodinách.
Součástí přípravného materiálu je také seznam otázek, na které mají jednotlivé biskupské konference odpovědět. Dotazy, mezi něž patří např. zkušenosti s přípravou na manželství na daném území, modlitba v rodině a vliv současné kultury, mezigenerační problematika apod. Otázky se dělí na osm okruhů:

Celý dotazník je třeba zasadit do vyššího kontextu: Kromě existujících problémů nás vybízí k uznání skutečnosti, že rodina je skutečným darem lidstvu.
Cílem dotazníku je především naslouchat problémům dnešního člověka: „Nejedná se o diskuzi ohledně věroučných otázek. Jde spíše o pozvání pro všechny lidi dobré vůle a pro celou církev, aby naslouchala problémům a očekáváním, jež dnes prožívají mnohé rodiny; aby jim projevila blízkost, nabídla pomoc, věrohodným způsobem Boží milosrdenství a krásu toho, když člověk odpoví na Boží povolání.“
Prosím Vás všechny, abyste se podle svých možností a schopností zapojili do hledání východisek z dnešní krize a zaslali na biskupství svoje odpovědi a poznámky k uvedeným otázkám – dokument je na této internetové adrese.
Odpovědi biskupů na otázky, jež dokument klade, mají být zaslány do Vatikánu do konce ledna, aby je mohla rada sekretariátu synodu zpracovat a vyhotovit podklady pro jednání.
Nevíme jaký bude nadcházející rok. Budoucnost však vytváříme už dnes. Nebuďme krátkozrací ve volbě životních hodnot. Boží plán není krátkodobý, nejedná se o investici, která by se měla vrátit do dvou let. Ve Starém Zákoně čteme: „Bůh prokazuje svou lásku do tisícího pokolení vůči těm, kteří ho milují a zachovávají jeho smlouvu.“
Drazí přátelé, milí věřící i nevěřící, přeji Vám všem: Požehnaný nadcházející rok 2014, mnoho úspěchů a též požehnanou věčnost. – „A na zdraví!“

P. Josef Prchal