Listopad 2014

Kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti rodin

(Dokončení z minulého čísla)
Slova o matce a otci zazněla z kříže. Jak se nám dal poznat Bůh neviditelný a nepředstavitelný? V otevřenosti náruči svého Syna Ježíše Krista. Současná snaha o odstranění kříže z veřejných prostor v sobě ukrývá nejen popření rodiny, ale popírá skutečné plnohodnotné lidství v lásce, svobodě a důstojnosti. Z kříže přeci zazněla slova o matce a otci. Dokonce v tom pořadí, jak jsme se i my učili oslovovat svou mámu a tátu. Nejprve se Kristus obrací na matku: „Ženo, hle tvůj syn!“… a synu, který tu zastupuje lidstvo, svěřuje matku: „Hle, tvá matka!“ (Jan 19,26–27) Pak se obrací na otce: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ (Lk 23,46) Spolu s odstraněním kříže jsou odstraňovány i pojmy matka a otec. Jak porozumí člověk této společnosti, celé naší kultuře?! Vždyť celý poklad literatury, jak poezie, tak prózy, výtvarného umění, by se stal bez pojmu matka a otec neznámou oblastí. Co nám říká moderní současná věda o dítěti, o jeho růstu a formování harmonického člověka? S jasnozřivostí předpověděl ohrožení budoucnosti rodiny Aldous Huxley v románě Zánik civilizace. Plánovaný zánik rodiny je větší a bolestnější skutečnost, než jakákoli hospodářská krize. Je to jakoby „civilizační nukleární válka“, po které by zůstala společnost ve stadiu Hirošimy po atomovém výbuchu.
Nejzazší meta. Odcizený a životního smyslu zbavený atomizovaný jedinec neprožívá lehkost bytí, ale utíká do iluzí zapomnění a utopií. Snad může takto vyděděným mladým mužům i ženám pomoci rada Franze Kafky: „Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je v tomto nejistém světě, a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“ Těm, kteří hledají lásku, by mohla pomoci rada Karla Čapka: „Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti.“
Celá společnost potřebuje k duchovnímu životu restituci manželství a rodiny, jinak hrozí pohroma. Díky všem iniciativám, jak jednotlivcům a hnutím, tak i politikům, kteří usilují o podporu rodiny, kéž je povzbudí slova autorky Babičky: „Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.“
Závěrem Slova papeže Františka, adresovaná Kongresu o rodině v Panamě 6.8.2014: „I přes její trýznivé problémy a naléhavé potřeby, je rodina ‚centrem lásky‘, kde kraluje zákon úcty a sdílení, centrem které je schopno odolat útokům manipulace a vlády světských ‚center moci‘. V rodinném kruhu se člověk přirozeně a harmonicky integruje do lidské skupiny a překonává falešnou opozici mezi jednotlivcem a společností. V lůně rodiny nikdo není skartován: starému člověku i dítěti se dostává přijetí. Kultura setkání a dialogu, otevřenost solidaritě a transcendenci mají v rodině svoji kolébku.“
Kéž nám v péči o rodiny pomáhá a za nás se přimlouvá u nebeského Otce matka našeho národa svatá Ludmila a chrání nás Panna Maria. Amen.
Dominik kardinál Duka OP


Až jednou, kdy se čas zastaví,

kdy si před branou věčnosti bude Pán poznávat své,
řekne nám... ukaž mi nohy, ruce, bok a hlavu...
ukaž mi srdce, jak jsi miloval a jak jsi odpouštěl...
Ruce mi ukaž, jak jsi konal dobro,
nohy, jak jsi hledal ty, kteří tě potřebují,
hlavu, jak jsi rozmýšlel o tom,
kde rozmnožit dobro a odstranit hřích...
A běda Vám, jestli budete sestupovat z Kalvárie svého života
jako ti někdejší...
s rukama, nohama, hlavou a srdcem nedotčeným bolestí Krista.

V NEDĚLI 2. 11. 2014 V 10:30 HODIN BUDE V KOSTELE SV. APOLINÁŘE MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ A PO NÍ POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ.