Říjen 2015

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V BRNĚ 16. – 17. 10. 2015.

Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak není – Národní eucharistický kongres je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Tento kongres - první od vzniku České republiky a bude zakončen v říjnu 2015 v Brně.

Kongres

Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu

Milovaní bratři a sestry v Kristu, Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“. Nyní se na Vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou Mší svatou v 10.30 hodin v Brně na náměstí Svobody a následným průvodem s Eucharistií.
Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit a prohloubit lásku věřících ke Mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a z ní vycházejí. Po měsících modliteb v rodinách, farních, diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme, abychom uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie je skutečně přítomnou, živou Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v Církvi denně až do konce časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem lásky Boha k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím darem, jímž zdarma sytíme svou duši pro věčný život.
Proto je toto dnešní pozvání určeno všem věřícím, rodinám, duchovním, řeholním komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. Chceme Vás vybídnout k osobní účasti a zároveň povzbudit ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání Církve jako tajemného Těla Kristova, které se z Eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a doprovodném programu najdete na internetových stránkách www.nek2015.cz. Srdečně také děkujeme všem, kdo se na přípravách kongresu podílejí a kdo na tento účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně.
S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma Povolání a poslání rodiny v Církvi a současném světě. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou otázku, nakolik ovlivní některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým otcem Františkem Vás chceme především vyzvat k modlitbě za tuto Synodu. Modleme se společně za dary Ducha Svatého pro papeže i všechny synodní otce, aby závěry Synody, na přímluvu Svaté Rodiny Nazaretské, beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem. Srdečně Vám za to děkujeme a společně všem +žehnáme.
V Kristu a Marii, Vaši čeští a moravští biskupové

KONFERENCE O EUCHARISTII bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále Mší svatou ve čtvrtek 15.10.2015 v 10.30 hod. a následně bude pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia. Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE.
KONCERT PODANÉ RUCE bude v pátek 16.10.2015 v 17.30 hod. na hlavním podiu na Náměstí Svobody. Vystoupí písničkář Pavel Helan, slovenská kapela ESPÉ. Na závěr strhující kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap. Koncertem provede jáhen Jan Špilar, známý brněnský kadeřník, který si bude povídat se zajímavý hosty o víře v běžném životě. Koncert „Podané ruce“ chce zviditelnit i neziskovou organizaci Podané ruce, která pomáhá lidem s problémy vzniklými užíváním drog nebo následkem jiných patologických jevů.
HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD bude v sobotu 17.10.2015 v 10.30 – celebruje papežský legát, kardinál Paul Cordes; hudební doprovod Schola brněnské mládeže. Po Mši sv. ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod, který půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu přibližně v 13:30 vyznáním víry, výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Bohoslužbu z náměstí Svobody a zakončení na Zelném trhu bude přenášet ČT2.