Listopad 2015

Jako se příroda ukládá k zimnímu spánku, naznačuje se každému, že ani my zde nebudeme věčně. Jak říká sv. Pavel, my máme svou vlast v nebi! A liturgie, „Když se rozpadne naše pozemské obydlí, máme už v nebi připraven trvalý domov.“ Žalm 48, „I když je budou chválit - jak ses tu měl dobře a jak sis to vše zařídil - odejdou ke svým otcům na věky. Proto na zemřelé nezapomínejme v modlitbě.
Několikrát se mně lidé ptali, co si myslím o dnešní době. Čtou se různá hodnocení v novinách, jiného charakteru pak na burzách... ale jaksi se přehlíží, že máme také podněty a proroctví z Písma svatého. Pán Ježíš mluví o tom, že přijde doba velkého odpadu, dokonce otevřeně předkládá učedníkům otázku: „Co myslíte, najde Syn člověka na zemi víru, až přijde?“
Existují také proroctví lidí, kteří měli od Boha dar vidět to, co se běžně nevidí. A takových je mnoho, kteří tvrdí, že něco ví a vidí. Ale pamatujme si, Bůh nemluví k těm, kteří nemají čisté srdce.

Nadejde moje hodina

V místě vzdáleném více než 10 tisíc kilometrů a době vzdálené více než 400 let došlo k události, která nás nemůže nezajímat. V ekvádorském městě Quito obdařila Matka Boží v období 1588-1634 Církev šesti zjeveními, která se svým obsahem obdivuhodně týkají našeho kontinentu a naší doby. Omilostněnou osobou byla mladá abatyše, ctihodná Mariana de Jesús torres (1563-1635), představená kláštera sester Neposkvrněného početí. Matka Boží se představila jako Naše Paní dobrého zdaru.
Kromě záležitostí, které se týkají přímo Equádoru a samotného kláštera a které se již naplnily, hovoří proroctví o katastrofálním stavu, v jakém se ocitne katolická církev v období od poloviny 20. století. Se stoletým předstihem předpověděla Naše Paní vznik zednářských sekt. Předpověděla vyhlášení dogmat Neposkvrněného početí Panny Marie a papežské neomylnosti, zasvěcení této země Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, mučednické zavraždění katolického prezidenta Ekvádoru zednáři (prezident Gabriel García Moreno byl zavražděn v roce 1875) a mnohé ostatní věci, které teprve mají přijít.
Nejdůležitější proroctví Panny Marie Dobrého díla však hovoří o celosvětové krizi v Církvi a ve společnosti, která měla začít v 19. století a rozšířit se během 20. století. Varovala, že během této doby nastane téměř úplná zkáza mravů a satan bude téměř úplně vládnout prostřednictvím zednářských sekt. V katolické církvi se budou znesvěcovat a zneužívat svátosti a světlo víry v duších téměř vyhasne. Počet skutečně zbožných duší se sníží na malý počet a mnoho povolání zahyne. Zavládne velká nečistota a lidé se vůbec nebudou starat o duchovní záležitosti.
Již v úvodním zjevení v klášterní kapli viděla tehdy ještě velmi mladá sestra Mariana tři meče s nápisy: „Budu trestat hereze“, „Budu trestat bezbožnost“, „Budu trestat nečistotu“. Satanské sekty ovládnou všechny společenské vrstvy a proniknou přímo do srdce rodin, aby kazily samotné děti a doslova zmařily jejich nevinnost. Svátost manželství, která je symbolem spojení Krista s jeho Církví, bude v pravém slova smyslu zprofanována. Rodiny budou znesvěceny zednářským zákonodárstvím, které podporuje a usnadňuje hříšný život. Takřka vymizí nevinnost a panenství a s nimi kněžská povoláni. Klérus opustí své ideály, kněží budou zanedbávat své svaté povinnosti. Upadnou do strašné lhostejnosti a vyhasne v nich božská láska. Ti, kteří by měli mluvit, budou mlčet. Kněží, kteří by měli být solí země, zbloudí a budou to oni, kdo urychlí Boží tresty. Jen malé stádce odolá všeobecnému odpadlictví a bude mnoho trpět. To připraví dobrým pastýřům nesmírné utrpení.
„V této tragické době temnot bude zlo triumfovat. Ale nadejde moje hodina, ve které zázračným způsobem sesadím pyšného a zlostného satana, octne se pod mojí nohou, bude spoután v pekelné propasti a Církev bude zbavena krutého tyranství."
Z oněch stručně naznačených žalostných příznaků neschází skutečně naší době ani jeden. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Lubomír Štula, redaktor týdeníku Světlo.