Únor 2017

Je konec ledna a zase vysvědčení. Bylo pěkné? Je to do jisté míry také vysvědčení rodičů.

Dnešní výchova dětí a mládeže u nás

Rodina je nenahraditelnou institucí, která plní úlohu výchovy mladého člověka. Na výchově se podílejí i jiné instituce, např. škola, ale rodina zůstává stále prioritní. Studie o rodinné socializaci odlišují pět stylů výchovy, které zásadně ovlivňují vývoj dítěte.
Autoritářští (ne autoritativní) rodiče vycházejí z přesvědčení, že poslušnost tvoří základní ctnost dítěte. Očekávají, že dítě udělá, co řeknou, a to bez diskusí. Rodiče potřebují být v domácnosti prvními. Proti tomu liberální (permisivní) rodiče považují za ctnost svobodné sebevyjádření. Mají sklon vyhýbat se konfrontacím a disciplíně a disponují řadou doporučení pro posílení odpovědnosti a řádu. Autoritativní rodiče se nacházejí někde uprostřed mezi uvedenými extrémy. Očekávají, že bude dítě akceptovat domácí řád, ale povzbuzují ho, aby vyjádřilo své mínění. Neváhají upustit od požadavků poslušnosti a disciplíny a mají ve zvyku užívat trestů pouze tehdy, když se dítě chová nesmyslně či nerozumně. V takové domácnosti mají jak rodiče, tak děti vyvážená práva a odpovědnost. U nás se většinou uplatňují první dvě varianty výchovy, které jsou velmi krajní. Ale výsledkem obou variant je, že děti z takových rodin se snaží být nezávislé a chtějí mnoho svobody bez zodpovědnosti. A to je provází po celý život.
Další způsob, jak rodiče své dítě motivují je, že ho podporují. Je hodně důležité, kolik času si udělají rodiče na své děti a věnují se jim v plné míře. Je určitě důležité, když si rodiče hrají s dětmi a ty se pak učí smysluplné činnosti a zapojení se do kolektivu.
Jsou také další různé typy rodin, jako např. podnikatelé nebo movitější lidé, kteří si myslí, že dětem stačí koupit dárky a dovolí dětem, co chtějí. Další skupinou rodin jsou rodiny slabší nebo rodiny, kde jeden nebo oba rodiče nepracují. V jiných rodinách k životnímu štěstí mnohdy stačí alkohol nebo cigarety a děti z takových rodin citově strádají.
Děti, které mají příliš volného času a nemají žádný smysl svého života, většinou končí v některé partičce, ve které kouří, pijí alkohol, fetují, kradou, ničí cizí majetek a dělají další různé věci, kterými se zabaví. Je to většinou z nudy, protože nevědí, co by měli dělat. Další velmi rozšířenou skupinou rodin je tzv. střední vrstva. Rodina se snaží, aby slušně fungovala a podporovala své děti v budoucím životě. Děti v této skupině se nejlépe dokážou seberealizovat a najdou v životě své sociální uplatnění.
Dítě by se mělo vychovávat od prvních dní života. Zpočátku by se na ně mělo působit především citově, poskytujeme mu pocit bezpečí a ochrany. Teprve, když začne chápat, můžeme na něj působit i rozumově. Od útlého věku bychom měli dítěti vštěpovat lásku ke zvířatům, přírodě, umění, a to tím, že s ním zpíváme, malujeme, prohlížíme knížky, povídáme si s ním, chodíme na procházky. V tomto ohledu působí na dítě především matka, zejména pak, je-li v domácnosti. Matka také většinou dítě učí mluvit. Již Komenský ve svém Informatoriu ženám radil, aby s dětmi mluvily jasně, zřetelně, nekomolily s nimi slova. Kdyby žil dnes, jistě by připojil, že matka musí s dítětem mluvit i slušně. Mluva dospělých je důležitá pro rozvoj mladého člověka. Je lepší mluvit v klidu, slušně a srozumitelně, než rychle, sprostě a nesrozumitelně. Jinak hlavní podstata sdělení dítěti uniká, takže nedává pozor a udělá si vše po svém. A pak to může špatně dopadnout. Snahou všech vychovatelů je dětem a mládeži pomoci, vychovávat je v dobrém, vyslechnout je a poradit jim s jejch problémy. Ale žádná instituce nemůže rodinu úplně nahradit.
Rodina je základ společnosti. Na prvním místě není, ani nebyl, stát, ani firma. Všechny tyto a další jiné instituce jsou jen dílo lidské, ale přitom čerpají z rodiny přinejmenším lidské zdroje. Proto by měly rodinný život podporovat! Rodina je ustanovení Boží z ráje a všechny jiné lidské nápady (i úlety) přežije. Buď zde budou rodiny a nebo zde nebude nic. Proč se někteří jedinci svou morálkou a úřady svým nezájmem chovají k posvátnosti rodiny tak nepřátelský? Přitom je rodina pravým štěstím všech lidí na světě.
Milí přátelé, přeji Vám všem, kteří vedete rodinný život, abyste byli opravdu šťastní a svým dobrým příkladem aby jste povzbuzovali ostatní. A dětem přeji rodiče, na které se vždy těší.
P. Josef Prchal